جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محاذ انقلاب اسلامی افغانستان، حزب

از احزاب جهادی افغانستان در دوره تهاجم شوروی

مُحارب

نام چند قبیله عرب مسکون در بخش جنوبی نجد (قرن1)

محارب/ محاربه

اصطلاحی قرآنی و جرم جزایی در فقه اسلامی

محاسبه

اصطلاح مالی در امپراطوری عثمانی

محاسبه اعمال

اصطلاح قرآنی به معنای محاسبه اعمال نیک و بد در آخرت

محاسبی، حارث --> حارث مُحاسبی

محاسن

مباحث روایی و احکام فقهی شارب و محاسن

محاسن اصفهان --> مافرّوخی، مفضل بن سعد

المحاسن و المساوی

کتابی به عربی شامل حکایات تاریخی و ادبی تألیف ابراهیم بیهقی (قرن3و4)

محاسن و مساوی

خوبیها، نیکوییها، بدیها، عیبها - بحثهای کلامی - بحثهای غیردینی

محافظه

از تقسیمات جغرافیایی در برخی از کشورهای عربی

محال

از تقسیمات کشوری در عصر قاجار

محاملی، حسین بن اسماعیل

محدث و قاضی (قرن3و4)

محب احمد

شاعر و نمایشنامه نویس ترک (قرن14)

محب الدین خطیب

متفکر، روزنامه نگار و ناشر سوری (قرن14)