جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مجمع البحرین (1)

اثری در تطبیق عرفان اسلامی و هندویی از داراشکوه بابری (قرن11)

مجمع البحرین (2) --> بحرین (1)

مجمع البیان فی تفسیر القرآن

کتابی در تفسیر قرآن به عربی تألیف ابوعلی طبرسی (قرن6)

مجمع التواریخ --> مرعشی، محمد خلیل

مجمع التواریخ السلطانیه --> زبدة التواریخ (1)

مجمع الفصحاء

تذکرةالشعرایی اثر رضا قلیخان هدایت (قرن14)

مجمع النوادر --> چهار مقاله

مجمع تشخیص مصلحت نظام

از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان قوای سه‌گانه و نظارت بر آنها را برعهده دارد.

مجمع جهانی اهل بیت

سازمانی به منظور ایجاد و تقویت وحدت در بین تمامی امت اسلام

مجمع روحانیون مبارز تهران

یکی از دو گروه عمده روحانی که بعد از انقلاب فعالیت سیاسی داشته اند.

مجمع علمی --> فرهنگستان

مجمل التواریخ --> گلستانه، ابوالحسن

مجمل التواریخ والقصص

کتابی در تاریخ عمومی از مولفی ناشناخته (قرن6)

مجمل فصیحی

کتابی در تاریخ عمومی، تاریخ آل مظفر و حکومتهای محلی از فصیح خوافی (قرن8و9)

مجمل و مبیّن

دو اصطلاح در علم اصول: مبین، کلام یا عملی که دلالتش روشن و واضح باشد و مجمل، گفتار یا عملی که بر مراد گوینده یا مراد به جاآورنده دلالت ننماید. - کاربرد آن در قرآن و حدیث