جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوشادی، احمد زکی

شاعر، نویسنده، طبیب و روزنامه نگار مصری (قرن14)

ابوشامه، عبدالرحمان بن اسماعیل

مورخ و محدث شافعی دمشقی (قرن6و7)

ابوشبکه، الیاس

شاعر، مترجم و روزنامه نگار مارونی لبنانی (قرن14)

ابوشجاع، احمد بن حسن

فقیه شافعی و قاضی اهل بصره (قرن5)

ابوشجاع خورشید --> اتابکان لرستان

ابوشجاع دیلمی --> دیلمی، شیرویة بن شهردار

ابوشجاع محمد بن حسین --> روذراوری، محمد بن حسین

ابوشُعیب هروی

شاعر دربار سامانیان (قرن4)

ابوشَکور بلخی

شاعر و حکیم ایرانی (قرن4)

ابوشهر --> بوشهر

ابوصَخْر هُذَلی، عبدالله بن سلمه

شاعر عصر اموی (قرن1)

ابوصیر --> بوصیر

ابوضیاء، زیاد

روزنامه نگار، نویسنده، اندیشمند و سیاستمدار ترک (قرن14)

ابوضیاء، ولید

روزنامه نگار، نویسنده، و ناشر ترک (قرن13و14)

ابوضیاء توفیق

روزنامه نگار، مترجم و ادیب ترک (قرن13و14)