جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مجتمع السلام، جنبش

بزرگترین حزب قانونی اسلام گرا در الجزایر که قبلا نام آن حرکت المجتمع الاسلامی (حماس) بود.

مجتهد --> اجتهاد

مجتهد کرکی، حسین بن حسن

فقیه و از علمای امامیه (قرن10)

مجتهدی، محمد علی

مدیر مدرسه البرز و اولین رئیس دانشگاه صنعتی شریف (قرن14)

مجد، لطف الله

از نوازندگان برجسته تار (قرن14)

مجدالاسلام کرمانی

از روزنامه نگاران و مشروطه خواهان ایرانی (قرن14)

مجدالدوله دیلمی

"ابوطالب رستم بن فخرالدوله"، حکمران آل بویه در ری و جبال(قرن4و5)

مجدالدین بغدادی --> بغدادی، مجدالدین

مجد الملک سینکی

"میرزا محمد خان"، از رجال دوره ناصری و صاحب رساله مجدیه (قرن13)

مجدالملک قمی

"ابوالفضل اسعد بن محمد" مستوفی و وزیر برکیارق سلجوقی (قرن5)

مجدالملک یزدی

از رجال و وزرای دوره ایلخانی (قرن7)

مجدِّد

اصطلاح حدیثی به معنای کسی است که در هر قرن از طرف خدا برای توضیح و تشریح دین، خواهد آمد

مجدد الف ثانی --> سرهندی، احمد

مجددیه

شاخه ای از نقشبندیه در هند که مؤسس آن مجدد الف ثانی است.

مجد همگر

شاعر فارسی گوی معاصر سعدی(قرن7)