جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

متمِم بن نوَیره

شاعر مخضرم قصیده سرا (قرن1)

مَتَمّه

شهری در کرانه غربی نیل در کشور سودان

متمهدیان

مدعیان مهدویت در جهان اسلام

متن

اصطلاحی با معانی مختلف از آن جمله متن و نص حدیث

متنبی

عنوان مدعیان نبوت در جهان اسلام و معرفی اجمالی آنان

متنبی، ابوالطیب احمد بن حسین

از شعرای بزرگ عرب (قرن4)

متواتر --> تواتر؛حدیث

متواتر/ متواترات

اصطلاحی در منطق، از مواد (مبادی) برهان

متواطی --> تَشکیک

متوسطات

دسته ای از کتابهای ریاضی که از لحاظ تعلیم و تدریس میان اصول اقلیدس و مجسطی بطلمیوس قرار دارد.

متوکل بن افطس --> افطسیان

متوکل علی الله، جعفر بن محمد

دهمین خلیفه عباسی (قرن3)

متوکل علی الله، عبدالعزیز بن یعقوب --> عباسیان

متوکل علی الله، محمد بن ابی بکر --> عباسیان

متوکل علی الله، یحیی بن شمس الدین

امام زیدی یمن (قرن10)