جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مباحث عقلیه

از مباحث اصول فقه

مبادله

اصطلاحی در نظام عثمانی به معانی: - مبادله کالا - مبادله زندانیان جنگی - مبادله سفیر - مبادله جمعیت (به معنی تقسیم جمعیتها در کشورها به دلایل مختلف)

مُبارات --> طلاق

مبارزالدین محمد --> مظفریان

مبارک، علی پاشا

وزیر و مؤلف مصری (قرن13و14)

مبارکپوری، عبدالرحمان بن عبدالرحیم

محدث هندی،بانی جنبش "اهل حدیث" در هند (قرن14)

مبارک شاه --> سیّدیها

مبارکشاه زرین قلم

خوشنویس ایرانی (قرن8)

مبارکه

شهرستان و شهری در استان اصفهان

مبالغه

از آرایه های ادبی، اصطلاح علم بیان

مباهله

اصطلاح قرآنی به معنای یکدیگر را نفرین کردن

مبتدا

اصطلاحی در دستور زبان عربی

مبحث الفاظ --> مباحث الفاظ

مبدل پوشی

پوشیدن لباس مبدّل در نمایش و نیز سینما، که عمدتاً به پوشیدن لباس جنس مخالف گفته می شود.

المبدیء و المعید

از اسماء الحسنی