جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوسلمه خلال، حفص بن سلیمان

مشهور به وزیر آل محمد، داعی بزرگ عباسی که در براندازی امویان سهم بزرگی داشت (قرن2).

ابوسَلَمه مخزومی

صحابی پیامبر (ص)

ابوسُلِیک گرگانی

شاعر ایرانی (قرن3)

ابوسلیمان دارانی، عبدالرحمان

زاهد و صوفی مشهور دمشقی (قرن3)

ابوسلیمان سجستانی --> سجستانی، ابوسلیمان

ابوسلیمان منطقی --> سجستانی، ابوسلیمان

ابوسهل حمدوی، احمد بن حسن

دیوانسالار، وزیر، ادیب، وزیر، و امیر برجسته عصر غزنوی (قرن5)

ابوسهل خجندی

وزیر سلطان ابراهیم غزنوی (قرن5)

ابوسهل زوزنی

دبیر و دیوانسالار عصر غزنوی (قرن5)

ابوسهل کوهی

ریاضیدان، فیزیکدان و ستاره شناس ایرانی (قرن4و5)

ابوسهل مسیحی --> مسیحی جرجانی، ابوسهل عیسی بن یحیی

ابوسهل نوبختی --> نوبختی، ابوسهل

ابوسیاره، عمیلة بن اعزل

از شخصیتهای اواخر عهد جاهلیت که سالها سرپرستی حجاج را برعهده داشت.

ابوسیاف، گروه

از گروههای بنیادگرای اسلامی در فیلیپین

ابوسیف، صلاح

از پیشگامان سینمای جدی و متفاوت مصر (قرن14)