جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ما وَن فو

موسس نهضت بزرگ اخوان در چین (قرن13و14)

ماه (1)

تنها قمر طبیعی سیارهٔ زمین

ماه (2)

از تقسیمات زمان در تقویم - ماههای حرام

ماه البصره

ناحیه ای که مالیاتش برای بصره فرستاده می شد مانند نهاوند و قم و همدان

ماه الکوفه --> دینوَر

ماهان

از شهرهای استان کرمان

ماهانی، محمد بن عیسی

ریاضیدان و منجّم ایرانی(قرن 3)

ماه پیکر --> کوسم والده

ماهر رائف، احمد

نقاش مشهور مصری، پیرو سبک اکسپرسیونیسم (قرن14)

ماه نشان

شهرستان و شهری در استان زنجان

ما هوا لونگ

رهبر مسلمانهای چین که نقش مهمی در قیام بزرگ مسلمانها بر علیه سلسله چینگ ایفا کرد (قرن 13)

ماهوان

جهانگرد و سیاح چینی (قرن9)

ماهور (1)

شهر کوچکی در هندوستان

ماهور (2)

یکی از شعبات چهارگانه در موسیقی مقامی

ماههای حرام

ماههایی در آن جنگیدن حرام است