جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مالین

شهر تاریخی در خراسان

مالیندی

شهر و بندری در کنیا

مالیه

اصطلاحی بین ترکان عثمانی و اعراب برای تبیین مسائل مالی و نهادهای مالیاتی - اواخر دوره عثمانی - جمهوری ترکیه

مامطیری، علی بن مهدی

از علمای زیدیه، صاحب کتاب "نزهة الابصار و محاسن الآثار" (قرن4و5)

مامقانی، عبدالله بن محمد حسن

فقیه و اصولی امامی، نویسنده « تنقیح المقال»( قرن13 و14)

مامقانی، محمد حسن بن عبدالله

فقیه و اصولی امامی (قرن13و14)

مام میهن، حزب

از احزاب ترکیه

مأمور

در اصطلاح اواخر دوره عثمانی و ترکیه امروزی به معنی مأمور رسمی و دولتی

مأمون

"عبدالله بن هارون" هفتمین خلیفه عباسی (قرن2و3)

مأمون، آل --> مأمونیان

مأمون، ابوالعلاء --> موحدون (1)

مأمون بن ذو النون

حاکم امیر نشین طلیطله در دوره ملوک الطوایف اندلس(قرن5)

مأمون بن محمد --> مأمونیان

مأمونیان

سلسله ای مستعجل از فرمانروایان محلی خوارزم با مرکزیت شهر گرگانج یا جرجانیه(قرن4)

المامی، شیخ محمد

فقیه و محدّث اهل موریتانی (قرن13)