جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مالک بن عوف

از سران قبیله هوازن و از صحابه پیامبر (ص)

مالک بن مسمع --> مسامعه

مالک بن نبی --> بن نبی، مالک

مالک بن نوَیره

شاعر مخضرم(قرن1)

مالک بن وهیب

از وزرای امیر یوسف بن علی بن تاشفین، سلطان مراکش (قرن6)

مالکوم ایکس

با نام اسلامی "الحاج مالک الشبّاز"، رهبر مسلمانان آمریکا(قرن14)

مالکی، حسن بن محمد

مقری و محدث بغدادی (قرن5)

مالکی، عبدالله بن محمد

مورخ قیروانی، صاحب "ریاض النفوس فی طبقات علماء القیروان" (قرن5)

مالکیت

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و شخص از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد

مالکیه

پیروان یکی از چهار مذهب فقهی مشهور اهل سنت به پیشوایی مالک بن انس

مالوه

ایالتی در هند - مالوه، سلاطین

مالی

کشور آفریقایی مسلمان - معماری

مالیات

مفهوم کلی مالیات که در دوره بعد از اسلام اخذ می گردیده است.

ما لیان یوان

از چهره های تأثیرگذار در احیاء اسلام در چین و نیز ترجمه و بازنویسی برخی آثار اسلامی به زبان چینی در اواخر دودمان چینگ (قرن13و14)

مالیخولیا --> جنون