جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مالایایی ها

مردم جنوب شرقی آسیا

مالایی، زبان --> مالزی

مالت

کشوری جزیره ای در دریای مدیترانه - مالتی، زبان و ادبیات

مالده

شهری در ایالت بنگال غربی در هند

مالدیو

مجمع الجزایری در اقیانوس هند، در جنوب غربی جزیره سیلان - مسلمانان مالدیو (مقاله برای گروه هنر و معماری ندارد) - زبان مالدیوی در سینهالی، زبان می آید.

مالزی

کشوری در جنوب شرقی آسیا - مالزیایی(مالایی)، زبان - معماری - مساجد

مالقه

شهری در جنوب اسپانیا (مقاله برای گروه معماری ندارد)

مالقی، عبدالواحد بن محمد

مقری اندلسی (قرن8)

مالک، آدام

وزیر خارجه و معاون ریاست جمهوری دوره سوهارتو و از رهبران جنبش استقلال اندونزی (قرن14)

مالک اشتر، عهدنامه

دستور العمل حضرت علی (ع) به مالک اشتر به مناسبت اعزام او به مصر، بررسیهای سندی و محتوایی، شرح و ...

مالک اشتر نخعی

از یاران علی بن ابی طالب، سردار و والی

مالکانه

اصطلاحی برای توصیف مالکیت بر منابع مالی غیرملموس

مالک بن ابی السمح --> ابن ابی السمح

مالک بن انس

بیانگذار مذهب مالکی (قرن2)

مالک بن دینار

از زهّاد بصره و از تابعین و کاتبین قرآن (قرن2)