جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مارسه، ژرژ

خاورشناس فرانسوی، هنرشناس و از پژوهشگران هنر اسلامی (قرن 13)

مارکسیسم

مکتبی سیاسی و اجتماعی که تحت تاثیر اندیشه های کارل مارکس بوجود آمد.

مارکو پولو

جهانگرد ونیزی که با سفرنامه خود آسیا و خاور دور را به جهان غرب معرفی کرد.(قرن7و8)

مارگلا

سلسله جبالی در پاکستان

مارگلیوث، دیوید ساموئل

اسلام شناس انگلیسی (قرن13و14)

مارلیک

منطقهء باستانی در شمال شرقی رودبار بجای مانده از هزارهء دوم ق.م

مارون

رودخانه ای در خوزستان

مارون النقاش --> نقاش، مارون بن الیاس

مارونی ها

جامعه مسیحی عرب زبان در لبنان، فلسطین و سوریه

ماریه قبطیه

از همسران پیامبر

مازَر --> صِقِلیّه

مازری، محمد بن علی

فقیه و محدث مالکی اهل افریقیه (قرن5و6)

مازندران

استان شمالی در ایران - گویشهای مازندرانی

مازندران، دریا --> خزر، دریا

مازندرانی،‌ محمد صالح

داماد مجلسی، عالم و فقیه امامی(قرن11)