جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوسعد تُستری

تاجر، سیاستمدار و جواهرشناس ایرانی تبار عصر مستنصر عباسی (قرن5)

ابوسعید ابوالخیر

عارف ایرانی (قرن4و5)

ابوسعید افلح بن عبدالوهاب --> رستمیان

ابوسعید بهادرخان

از سلاطین ایلخانی (قرن8)

ابوسعید جرجانی --> جرجانی، ابوسعید

ابوسعید جنابی --> جنّابی، ابوسعید حسن بن بهرام

ابوسعید خُدری، سعد بن مالک

صحابی و راوی پیامبر (ص)(قرن 1)

ابوسعید خرّاز --> خرّاز، ابوسعید

ابوسعید سجزی --> ابن جَنک، خلیل بن احمد

ابوسعید سهل --> سهل بن زیاد آدمی

ابوسعید گورکان

آخرین سلطان سلسله تیموریان (قرن9)

ابوسَفیان

برحسب روایت های عامیانه پادشاه "باره" در آستانه ظهور اسلام

ابوسفیان، صخر بن حرب

از مردان مشهور عرب در صدر اسلام

ابوسفیان، مغیرة بن حارث

از شعرای صدر اسلام، پسر عمو، و صحابی پیامبر (ص)

ابوسلمه، عبدالله بن عبدالرحمان

تابعی، محدث و فقیه عرب (قرن 1)