جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ماخالسکی، فرانسیس

ایرانشناس لهستانی، مترجم آثار داستانی ایرانی به لهستانی (قرن14)

ماداکتو

شهری باستانی در ولایت مهرجان قذق در ایلام

ماداگاسکار

سومین جزیره بزرگ جهان در آفریقا

مادرایی، عباس بن حسن --> جرجرایی

مادرید --> مجریط

مادرید، کنفرانس

نخستین کنفرانس صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در 1991 در شهر مادرید در اسپانیا

مادورا

جزیره ای در شمال شرقی جاوه

مادورای

شهری در جنوب هند در ایالت مدرس

ماده تاریخ

از ظرائف فنون شعری؛ کلمه یا کلماتی با معنا که به حساب جمل مساوی تاریخ مطلوب است.

ما ده شین

ملقب به امام یوسف، از بزرگان علمای مسلمان چین (قرن13)

ماده و صورت

اصطلاحی در فلسفه اسلامی

مادی، زبان

از زبانهای ایرانی باستان

ماذرائی

نسبت خاندانی از کارگزاران و وزیران عراقی در مصر و سوریه (قرن3و4) - ابوبکر احمد بن ابراهیم - علی بن احمد - ابو زُنبور حسین بن احمد

مأذنه --> مِنار

مأذون

یکی از مراتب روحانی اسماعیلیه