جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مابعدالطبیعه (2) --> فلسفه

ما بو فانگ

از سرداران نظامی مسلمان در دوران حکومت جمهوری چین که نقش برجسته ای در امور نظامی و سیاسی داشته است (قرن14).

ماپیلا

نام جمعیتی مسلمان در جنوب غرب هند

ماتارام

منطقه ای در مرکز جاوه - سلطنت ماتارام

ماتریدی، ابومنصور محمد

متکلم، قاضی و مفسّر حنفی مذهب، و مؤسس مکتبی کلامی (قرن4)

ماتریدیه

دومین مکتب کلامی سنی پس از اشاعره در دوران مملوکان

ماتسون، سیلویا آن

مستشرق و سیاح انگلیسی،‌ متخصص باستانشناسی در حوزه ایران (قرن14)

ماتهورا

شهری در اتار پرادش

ماجد بن سعید

حاکم زنگبار از سلسله بوسعید(قرن13)

ماجشون، عبدالعزیز بن عبدالله

از فقها و محدثان مدینه (قرن2)

ما جو

از برجسته ترین علما و نویسندگان مسلمان چینی دوران چینگ که در زمینه ی تفسیر کنفوسیوسی از دین اسلام اهمیت دارد (قرن11و12)

ما جونگ یینگ

از جوانترین و معروفترین فرماندهان مسلمان حاکم در جنوب غربی چین (قرن14)

ما جیان

دانشمند معروف مسلمان، مدرس زبان عربی و مترجم قرآن به چینی (قرن14)

ماجیلویه، محمد بن ابی القاسم

فقیه امامی و ادیب اهل قم(قرن3)

ماخاچ قلعه --> مخاچ قلعه