جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوزعبل

قصبه ای در مصر که نقش آموزشی و نظامی مهمی در اواسط قرن سیزدهم هجری داشت.

ابوزکریا بن خلدون --> ابن خلدون، یحیی بن محمد

ابوزکریا جَناوُنی، یحیی بن خیر --> جَناوُنی، ابوزکریا یحیی بن خیر

ابوزکریّا فرّاء --> فراء، ابوزکریا یحیی

ابو زکریا یحیی --> حفصیان

ابوزمعه بلوی

صحابی پیامبر (ص) و دارای القاب السید و صاحب الشعیرات

ابوزیّان --> مرینیان؛عبدالوادیان

ابوزید آباد

روستایی در کاشان - ابوزیدآبادی، گویش

ابوزید احمد بن سهل بلخی

حکیم بلخی (قرن3و4)

ابوزَید انصاری

"سعید بن اوس"، نحوی و لغوی عرب (قرن2و3)

ابوزید سیرافی --> اخبارالصین والهند

ابوزید قُرَشی --> جمهرة اشعار العرب

ابوزید کاشانی

نام دو هنرمند سفالگر و میناکار ایرانی (قرن6)

ابوزین کحّال

پزشک ایرانی (قرن9)

ابوساره، آل

خاندانی از راویان شیعی (قرن 2و3)