جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لَقیط بن زُراره

شاعر عرب عهد جاهلی

لک

از قبایل کرد در ایران - لکی، گویش

لُکّام، جبل --> الماداغ

لک لک

پرنده ای از راسته لک لک سانان

لکهنو

مرکز استان اوتارپرادش در هند - معماری

لکهنوتی

شهری قدیمی در هند

لکهنوی، ابراهیم

فقیه و مفسّر شیعی در هند (قرن13و14)

لکهنوی، ترابعلی --> ترابعلی لکهنوی

لکیاری، سادات

اولین خانواده سادات که در اوائل قرن 14 میلادی وارد سند پاکستان شد و وابستگان این خانواده خدماتی به دین و علم و ادب و سیاست کرده اند.

لَلِتپور

شهری در مرکز هند

لَلِه

مردی که عهده دار تعلیم و پرورش فرزندان اعیان می باشد.

لَله عارفه

بانوی عارفه کشمیری (قرن8)

لَلِه محمد پاشا

وزیر اعظم احمد اول، چهاردهمین سلطان عثمانی (قرن11)

لَمتونه

قبیله بزرگ بربر در صحرای آفریقا متعلق به شاخه صنهاجه که در قرون دوم تا پنجم نقش سیاسی مهمی داشتند.

لمتونی، ابوبکر بن عمر

از فرماندهان مرابطون و بنیانگذار شهر تاریخی مراکش (قرن5)