جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لطیفی

شهرت عبداللطیف چلبی، ادیب، شاعر و سرگذشتنامه‌نویس ترک (قرن10)

لِعان

اصطلاحی فقهی به معنای نفرین زوجین نزد حاکم شرع برای آنکه حد قذف از شوهر برداشته شود یا فرزند بودن کودکی برای شوهری نفی شود.

لعب --> بازی؛لهو

لعل

از احجار کریمه

لعل شهباز قلندر

صوفی، مرید بهاءالدین زکریا و مؤسس سلسله شهبازیه (قرن8)

لعلی ایروانی

"علی بن آقا میرزا لعلی"، شاعر آذربایجانی که به دو زبان فارسی و ترکی دیوان دارد (قرن13و14).

لعلی زاده، عبدالباقی

عالم عثمانی و مترجم برخی کتب عرفانی به ترکی (قرن12)

لغت

- اصطلاحی در قرآن به معنای "زبان" - بحثهای زبانشناسی

لغت فرس --> اسدی طوسی، علی بن احمد

لغتنامه (1) --> فرهنگ نویسی

لغتنامه (2)

لغتنامه ای شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی تألیف علی اکبر دهخدا

لغتنامه دهخدا، مؤسسه --> لغتنامه (2)

لُغْدَه، حسن بن محمد

ادیب اصفهانی ساکن بغداد (قرن4)

لغز --> معما

لغو

واژه‌ای قرآنی به معنی عمل یا فکر بیهوده و باطلی که موجب غفلت انسان از یاد خدا باشد - بررسی تفسیری،‌ حدیثی و فقهی