جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لزوم مالایلزم

اصطلاحی در علم بدیع

لسان العرب

لغتنامه ای به عربی نوشته ابن منظور (قرن7و8)

لسانی شیرازی

شاعر ایرانی اوایل عصر صفوی (قرن10)

لس بیله

از ایالتهای سابق هند در دوره استعمار انگلیس واقع در جنوب شرقی بلوچستان

لسترینج، گای

خاورشناس انگلیسی، متخصص جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی (قرن13و14)

لسکو، روژه

ایرانشناس فرانسوی، محقق و مترجم آثار ادب فارسی به فرانسه (قرن14)

لِش

بندری در شمال آلبانی

لِشبونه --> اشبونه

لشت نشاء

بخش و شهری در شهرستان رشت

لشکر --> سپاه

لشکرنویس --> عَرْض (2)

لشکری بازار

بناها، اردوگاههای نظامی و جایگاههای سلطنتی در جنوب افغانستان متعلق به قرون پنجم و ششم با معماری خاص

لطف

اصطلاح کلامی و از مهمترین مباحث کلامی معتزله و شیعه در بیان رابطه تشریع انسان و خدا

لطف الله شیرازی

صدراعظم شاه عباس اول (قرن11)

لطف الله مهندس

معمار برخی از ابنیه در شبه قاره، مؤلف کتابهایی در علم حساب و شاعر فارسی سرا(قرن11)