جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لبیک --> اِحرام

لپانتو --> اینه بختی

لِپقه/لبقه/لیبقا

نام تاتارهای ساکن لیتوانی، روسیه سفید، ملداوی و دوبروجه

لَجاء

وسیعترین حوزه آتشفشانی در جنوب سوریه

لَجّون

شهری کوچک در شمال فلسطین

لَحْج

شهری در یمن

لَحَد --> قبر/ قبرستان

لحن

اصطلاحی در موسیقی به معنای ترجیع صورت در غناء

لحیان

دولت مستقلی در عربستان باستان و نام قبیله ای عرب از شاخه های قبیله هذیل

لُحَیّه

بندری در ساحل دریای سرخ در کشور یمن

لِحیه شریف --> طوپقاپی سرای

لخم

از قبایل تأثیرگذار عرب در دوره پیش از اسلام

لخمی، ابوالحسن --> رَبَعی، علی بن محمد

لخمی، عبدالرحمان بن محمد بن عبدالعزیز

فقیه حنفی (قرن6و7)

لخمی، عبدالرحمان بن محمد بن عبدالکریم --> ابن وافِد، عبدالرحمان بن محمد