جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوذَوّاد، محمد بن مسیب

موسس امارت بنی عقیل در موصل و نصیبین(قرن4)

ابوذُؤَیب هُذَلی، خویلد بن خالد

شاعر مخضرم عرب (قرن1)

ابورافع

غلام آزاد شده پیامبر (ص) و بزرگ آل ابی رافع (قرن1)

ابو رجاء غزنوی

شاعر ایرانی دربار بهرامشاه غزنوی (قرن6)

ابورشید نیشابوری، سعید بن محمد

متکلم و محدث معتزلی ایرانی (قرن4و5)

ابورغال

شخصیت افسانه ای عرب از قبیله ثقیف با دو تعریف متفاوت: - تنها بازمانده از عذاب قوم ثمود - راهنمای ابرهه برای حمله به مکه

ابو رکوه --> ولید بن هشام

ابورَیَة

نویسنده مصری (قرن13و14)

ابوریحان بیرونی --> بیرونی، ابوریحان

ابوریحان بیرونی، مؤسسه مطالعات شرقی

مرکزی فرهنگی در تاشکند

ابوریشه، عمر

شاعر و دیپلمات سوری (قرن14و15)

ابوزُبَیْد طایی

شاعر مسیحی عصر جاهلیت

ابوزرعة، عبدالرحمان بن عمرو

محدث دمشقی (قرن3)

ابوزرعه، احمد بن عبدالرحیم --> ابن عراقی، احمد بن عبدالرحیم

ابوزُرعه رازی، عبیدالله بن عبدالکریم

رجالی و محدث اهل سنت ایرانی (قرن3)