جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آریاییها

طایفه ای هندواروپایی که به ایران آمدند و کلمه ایران از نام آنها مشتق است. - هنر و معماری

آزاد --> اَحرار

آزاد، ابوالکلام

سیاستمدار، ادیب، مفسر و احیاگر اندیشه اسلامی در هند (قرن13و14)

آزاد، محمد حسین

نویسنده و شاعر اردوسرای هند (قرن13)

آزاد بلگرامی، غلامعلی

شاعر، مورخ و عارف هندی (قرن12)

آزادخان افغان

از سرداران افغان سپاه نادرشاه افشار و از مدعیان قدرت در دوره افشاریان (قرن12)

آزادشهر

شهرستان و شهری در استان گلستان

آزاد کابلی

شاعر و نویسنده افغان (قرن14)

آزادی

سیر تطوّر مفهوم آزادی در ایران و سایر کشورهای اسلامی و نیز رویکرد اسلام نسبت به آزادی

آزادی، برج و مجموعه فرهنگی

بنای یادبود و مجموعه فرهنگی در تهران

آزَر

نامی که بر اساس قرآن کریم به پدر ابراهیم (ع) داده شده است

آزرده دهلوی، صدرالدین

عالم کشمیری که به عنوان مفتی اعظم جانشین فضل امام شد (قرن13)

آزوف

بندری در استان رستوف در روسیه

آزوف، دریا

شاخه شمال دریای سیاه که به وسیله تنگه ی کرچ با این دریا مرتبط است.

آژنگ، ابراهیم

نوازنده ویلن و آهنگساز اواخر دوره قاجار (قرن14)