جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گیلان غرب

شهری در کرمانشاه

گیلاننتز، پطرس دی سرکیس

مؤلف وقایع نامه گیلانتز درباره تاریخ ایران در عصر صفوی به ویژه در زمان حمله افغانها و محاصره اصفهان (قرن11)

گیلانی، اشرف الدین --> نسیم شمال

گیلانی، بهادر

امیر شورشی دکن در دوره محمود بهمنی (قرن9)

گیلانی، رشیدعالی

نخست وزیر عراق در سه دوره (قرن14)

گیلانی، عبدالقادر --> عبدالقادر گیلانی

گیلانی، عبدالکریم --> جیلی، عبدالکریم

گیلانی، ملا رفیعا

عالم امامی(قرن11)

گیلانی، ملاشمسا

از فیلسوفان مسلمان، معاصر ملاصدرا (قرن10و11)

گیلانی، ملا نظرعلی

از حکما(قرن12)

گیلانی، نظام الدین احمد

پزشک و ریاضی‌دان (قرن11)

گیلکی، زبان

زبان ناحیه گیلان، از زبانهای ایرانی شاخه شمال غربی

گیلی، جمال الدین

صوفی و عارف (قرن 7)

گینه

کشوری در غرب آفریقا - جغرافیای طبیعی و انسانی - تاریخ - اسلام در گینه - هنر و معماری

گینه بیسائو

کشوری در آفریقا - جغرافیای طبیعی و انسانی - اسلام در گینه بیسائو - هنر و معماری