جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گوزل حصار --> آیدین

گوزن

پستانداری نشخوارکننده از خانواده گوزنیان

گوسفند

- از حیوانات پستاندار و اهلی - بررسی احکام فقهی آن از قبیل عقیقه، ذبح، زکات و دیه

گُوسَه، ابراهیم علاءالدین

شاعر، نویسنده و تراجم نویس ترک (قرن13و14)

گوش

عضوی در بدن - در طب قدیم

گوشت

ماهیچه های بدن جانوران که برای انسان مصرف خوراکی دارد. - خواص طبّی - احکام فقهی

گوشوار

اصطلاحی در معماری ایرانی

گوشه

اصطلاحی در موسیقی ایرانی

گوک، مدرسه

مدرسه ای از دوره سلجوقی در شهر سیواس (قرن6)

گوک، مسجد

مسجدی در آماسیه بجای مانده از دوره سلجوقی (قرن 7)

گوک آلپ، محمد ضیاء

شاعر، نویسنده و متفکر ترک و از منادیان "پان تورانیسم"، عضو نهضت ملی ترکیه به رهبری آتاتورک (قرن13)

گوک تپه، نبرد

نبرد سرنوشت ساز ترکمنها با روسها در1881م. که به از دست رفتن استقلال ترکمنها انجامید.

گوکچه تنگیز

دریاچه ای در ارمنستان

گوکلان

از قبایل ترکمن ساکن ایران و ترکمنستان

گوگان

شهری در استان آذربایجان شرقی