جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گوبینو، ژوزف آرتور دو

ادیب، ایرانشناس و سفیر دولت فرانسه در ایران (قرن13)

گوتسویی، شیخ نجم الدین

از علما، ادبا و مشایخ مبارز داغستان (قرن14)

گوتشمید، آلفرد فون

خاورشناس و مورخ آلمانی (قرن13)

گوتیه، لئون ماری

خاورشناس فرانسوی و تاریخ نگار فلسفه اسلامی (قرن13و14)

گوجر

قبیله ای کهن با پراکندگی گسترده در هند و پاکستان

گوجرانواله

ایالت و شهری در غرب پاکستان

گور (1) --> جور/ گور

گور (2) --> لکهنوتی

گور (3) --> بنگال

گور امیر

آرامگاه امیرتیمور در سمرقند (قرن9)

گوران

از طوایف کرد در ایران - گورانی، گویش

گوران، عبدالله سلیمان

از شاعران پیشرو کرد (قرن14)

گورانی، شرف الدین احمد بن اسماعیل

عالم و شیخ الاسلام عثمانی، صاحب آثاری در تفسیر (قرن9)

گورانی، گویش --> گوران

گوربند

وادی و ولسوالیِ ایالت پَروان در شمال کابل