جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوخراش هُذَلی، خُوَیلد بن مُرّه

شاعر مخضرم (قرن1)

ابوداوود، عبدالرحمان بن هرمز --> اعرج، عبدالرحمان بن هرمز

ابوداوود اندلسی، سلیمان بن نجاح

مفسر اندلسی (قرن5)

ابو داوود سجستانی، سلیمان بن اشعث

محدث ایرانی (قرن3)

ابوداوود طیالسی --> طَیالِسی، ابوداوود

ابودجانه، سماک بن خرشة

صحابی پیامبر (ص)، شهید احد

ابودرداء، عویمر بن زید

صحابی و حافظ قرآن (قرن1)

ابودُلامه، زند بن جَون

شاعر اواخر عصر اموی و اوایل دوره عباسی (قرن2)

ابودُلَف، جامع

مسجد بزرگی در متوکلیه سامرا که در دوره عباسی ساخته شده است (قرن3).

ابودُلَف خزرجی

مسعر بن مهلهل، جهانگرد، شاعر، و ادیب عرب (قرن4)

ابودلف عجلی، قاسم بن عیسی

فرمانده نظامی و حاکم دوره نخست عباسی (قرن3)

ابودُواد اِیادی، جاریة بن حجّاج

شاعر عصر جاهلیت

ابودَهبَل جُمَحی، وهب بن زمعه

شاعر عصر اموی در مکه (قرن1)

ابوذَر غِفاری

"جُنْدُب بن جُنادَة" از صحابه پیامبر(ص)

ابوذر هروی --> هروی، ابوذر