جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گنج

احکام مالکیت و سایر احکام فقهی مربوط به گنج

گنج بخش، کتابخانه

کتابخانه ای در اسلام آباد پاکستان دارای نسخ خطی فراوان

گنج تپه

تپه ای در غرب خوروین، نزدیک کرمانشاه دارای آثار باستانی

گنجشک

نام چند گونه پرنده کوچک از تیره سیره که در سراسر جهان جز استرالیا زندگی می کنند.

گنج شکر، فریدالدین --> فریدالدین گنج شکر

گنج عثمان، محمد نوری

شاعر ترک و مترجم آثار فارسی (قرن13و14)

گنجعلی خان

از امرای صفویه، حاکم کرمان، سیستان و قندهار در عهد شاه عباس اول (قرن10و11)

گنجعلی خان، مجموعه

مجموعه ای مربط به گنجعلی خان حاکم کرمان شامل حمام و کاروانسرا و مدرسه و مسجد و میدان (قرن11)

گنجفه بازی

نوعی بازی با ورق

گنج قارون --> قارون

گنجوی، ابوالعلاء --> ابوالعلاء گنجوی، نظام الدین محمود

گنجه (1)

از شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان - معماری

گنجه (2)

شهری باستانی در آذربایجان ایران

گَنداپور

طایفه ای در پاکستان

گنداپور، شیر محمد خان

مؤلف کتاب فارسی "تواریخ خورشید جهان" درباره گروههای قبایل پشتو (قرن13)