جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گلکار، حزب

از احزاب مهم در اندونزی

گُلْکَنْده

شهر و قلعه ای ویران در جنوب هند که در قدیم پایتخت حکومت و از مراکز شعر فارسی بوده است.

گِلگِت

شهری در شمال غربی پاکستان

گل گلاب، حسین

گیاهشناس ایرانی (قرن14)

گل گنبد، آرامگاه

آرامگاه محمد عادلشاه در بیجاپور هند (قرن11)

گلناباد، جنگ

جنگ میان قوای محمود خان افغان و شاه سلطان حسین صفوی در سال 1134هجری

گل و بتّه

از نقوش مشهور در هنرهای ایرانی

گل و مرغ، مکتب

مکتبی در نقاشی، جلد سازی، تذهیب و فرشبافی ایران

گلون آباد، جنگ --> گلناباد، جنگ

گل و نوروز --> خواجوی کرمانی

گَلَّه

طایفه ای در حبشه

گلیبولی

شهری در ترکیه

گلیم

گونه ای از بافته ها و صنایع دستی

گمبرون --> بندرعباس

گمرک

- تاریخچه گمرک در ایران -انواع حقوق گمرکی - گمرک در عثمانی