جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گلستانه، ابوالحسن

مورخ و دیوان سالار دوره افشاریان (قرن12)

گلستانه، علاءالدین میرزا

از عالمان برجسته عصر صفوی(قرن11و12)

گلستانه، علی اکبر

خوشنویس ایرانی (قرن14)

گلستان هنر

رساله ای در هنر خوشنویسی، زندگینامه خوشنویسان و هنرمندان از قاضی احمد منشی (قرن10)

گل سرخ --> گُل

گل سرشور

گِلی که در قدیم برای شستشوی سر و بدن استفاده می شد.

گلشائیان، عباسقلی

از سیاستمداران دوره پهلوی (قرن14)

گلشن ابراهیمی --> تاریخ فرشته

گلشن دهلوی، شاه سعداله

شاعر و صوفی نقشبندی هندی (قرن11)

گلشن راز

مثنوی عرفانی اثر شیخ محمود شبستری (قرن8)

گلشن مراد

کتابی از ابوالحسن غفاری کاشانی درباره تاریخ سلسله زندیه (قرن12و13)

گلشنی، ابراهیم بن محمد

صوفی معروف و مؤسس شاخه گلشنیِ طریقت خلوتیه(قرن10)

گلشنی صاروخانی

شاعر عثمانی و صاحب دیوانی به فارسی (قرن9)

گلشهری، احمد

شاعر متصوف ترک (قرن8)

گلشیری، هوشنگ

نویسنده و داستان‌نویس ایرانی (قرن14)