جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گریبایدوف، الکساندر سرگیویچ

سفیر روسیه در دربار فتحعلی شاه‏‏، نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس روسی (قرن13)

گریوز، تامس

از اولین کسانی که زبان فارسی را در مغرب معرفی کرد.

گریه --> بُکاء

گَز (1)

واحد طول، معادل ده متر

گز (2)

درختی با شاخه های نازک و برگهای ریز دارای استفاده های خوراکی

گز (3)

شهری در اصفهان

گَزَر --> هویج

گزرِ دشتی --> شقاقل

گزنه

از گیاهان علفی با مصارف دارویی

گزی، عبدالکریم

از علمای اصفهان، مؤلف "تذکرة القبور" (قرن13و14)

گشتاسب نامه

اثری منظوم از ابومنصور دقیقی، شاعر عصر سامانی، مشتمل بر هزار بیت که در شاهنامه فردوسی آورده شده است (قرن 4).

گشنیز

سبزی خوراکی از تیره چتریان با مصارف دارویی

گفتگوی ادیان

نظریه ای برای دستیابی به وجوه مشترک در میان ادیان الهی

گفتگوی تمدنها

نظری ارائه شده توسط محمد خاتمی در مقابل تئوری برخورد تمدنها

گکهر

از قبایل مسلمان در پاکستان و هند