جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوحُلَیْقه، رشیدالدین بن فارس

حکیم و طبیب مصری (قرن6و7)

ابوحمزه ثمالی، ثابت بن دینار --> ثُمالی، ابوحمزه ثابت بن دینار

ابوحمزه خارجی --> مختار بن عوف ازدی

ابو حمو، موسی --> عبدالوادیان

ابوحنیفه، نعمان بن ثابت

مؤسس مذهب حنفی (قرن1و2)

ابوحنیفه اسکافی

شاعر ایرانی (قرن5)

ابوحنیفه دینوری --> دینوری، ابوحنیفه احمد بن داوود

ابوحیّان اندلسی

زبانشناس عرب (قرن7و8)

ابوحیان توحیدی

ادیب و حکیم ایرانی (قرن4و5)

ابوحیّان غرناطی --> ابوحیّان اندلسی

ابوخالد قماط

از اصحاب امام صادق و امام کاظم (ع) (قرن2)

ابوخالد کابلی

از رجال شیعی و از اصحاب امام سجاد (ع) (قرن1)

ابوخالد واسطی، عمرو بن خالد

از اصحاب خاص زید بن علی و گردآورنده کهن ترین مجامیع فقهی و حدیثی در مذهب زیدی قرن (2)

ابوخدیجه، سالم بن مکرم --> سالم بن مکرم، ابوخدیجه

ابوخُراشه خفاف بن نَدْبه

شاعر مخضرم (قرن1)