جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گرانادا --> غَرناطه

گرانت داف، سِر اِوِلین مانت استوارت

کاردار سفارت انگلیس در تهران در دوره تحصن مشروطه خواهان در سفارت این کشور و از همراهان مظفرالدینشاه در سفر به اروپا (قرن13و14)

گرای، سلسله

خانات حکومتگر در کریمه (قرن9-12)

گرایلی

از طوایف ترک در خراسان، گرگان و مازندران

گربه

جانور پستاندار و گوشتخوار از تیره فلیدای

گُرج --> گرجستان، مسلمانان

گرجستان، مسلمانان

از جمهوریهای خودمختار منطقه قفقاز - گرجی، زبان

گرجی، ابوالقاسم

استاد و محقق فقه و حقوق (قرن15)

گرجی، زبان --> گرجستان، مسلمانان

گُرچانی

از طوایف بلوچ در پاکستان

گردباد --> آثار عُلوّی

گردشگری

در کشورهای اسلامی و سنتهای فرهنگی

گردو

درختی که به سبب میوه و چوب آن معروف است.

گردیز

شهری قدیمی در افغانستان

گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک --> زین الاخبار