جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کیخسرو (2) --> سلجوقیان

کید (1) --> مکر

کید (2)

ستاره ای افسانه ای، غیرقابل رؤیت و مشئوم در آسمان که جدولی نجومی بر آن مبتنی است.

کیدری، قطب الدین محمد بن حسین

فقیه امامی (قرن6و7)

کیزیمکازی، مسجد

قدیمی ترین مسجد شرق آفریقا در قصبه ای در زنگبار (قرن12)

کیسان، ابوعَمره

از موالی کوفه و از همراهان مختار ثقفی در خونخواهی امام حسین

کیسانگانی

شهری مسلمان نشین در زئیر

کیسانیه

یکی از فرق اسلامی، پشتیبانان مختار که محمد بن حنفیه را امام و مهدی خود می دانستند.

کیسوم --> بِسنی

کیش، جزیره

جزیره ای ایرانی در خلیج فارس

کیشی، شمس الدین

از حکمای معاصر خواجه نصیرالدین طوسی (قرن6و7)

کیف

از مقولات دهگانه در فلسفه و منطق

کیقباد (1)

از شخصیتهای ادبیات فارسی، نخستین پادشاه اسطوره ای سلسله کیانیان

کیقباد (2)

نام سه تن از سلاطین سلجوقی روم (قرن7)

کیقباد، معزالدین

از سلاطین مملوک دهلی (قرن7)