جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کویل --> علیگره

کِهانت

"پیشگویی و غیبگویی" یکی از علوم موهوم اقوام ابتدایی که هدف آن پی بردن به حوادث آینده است. - بررسی های کلامی و فقهی

کهربا

رزین فسیل شده که در دوره‌های کهن زمین شناسی به صورت صمغ از درختان مخروطی خارج شده و به عنوان جواهر و دارو مورد استفاده است.

کِهرْکی، مسجد

از مساجد دوره تغلقیه در شمال شهر دهلی (قرن7)

کهف، اصحاب --> اصحاب کهف

کهف، سوره

هجدهمین سوره قرآن

کَهَک

شهری در استان قم

کهکشان --> راه کاهکشان

کهگیلویه

شهرستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد

استانی در ایران

کهلان --> قحطان

کهندل خان

برادر امیر قندهار در دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار (قرن13و14)

کهنوج

شهر و شهرستانی در استان سیستان و بلوچستان

کِهُور، زبان --> دردی، زبانها

کهیا، جنازه حسن پاشا

صدراعظم عثمانی در زمان سلطان سلیم سوم (قرن13)