جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کوهدشت

شهرستان و شهری در استان لرستان

کوهرنگ

شهرستانی در استان چهارمحال و بختیاری

کوه کمری، سید حسین

از عالمان بنام و از شاگردان محمد حسن نجفی و شیخ مرتضی انصاری (قرن13)

کوه کمری، محسن

عالم امامی (قرن14)

کوه نوح --> جودی

کوهی کرمانی، حسین

شاعر ایرانی و از گردآورندگان ترانه های ملی (قرن14)

کوهین عطّار، ابوالمُنی

داروشناس یهودی مصری (قرن7)

کوی انستیتولری

موسسه ای آموزشی در ترکیه برای مبارزه با بیسوادی در مناطق روستایی

کویت (شهر)

پایتخت کشور کویت

کویت (کشور)

کشوری در شمال غربی خلیج فارس - جغرافی و اقتصاد - تاریخ - مسائل سیاسی - معماری

کویته

شهر و ناحیه ای در شمال بلوچستان پاکستان

کوی دانشگاه تهران --> دانشگاه تهران

کویر

اصطلاحی جغرافیایی به معنای زمینی گلی که در آن ترکیبات نمک به مقدار کم یا زیاد وجود داشته باشد.

کویر لوت

یکی از دو کویر بزرگ ایران

کویر نمک

یکی از دو کویر بزرگ ایران