جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کولی

مردمی چادرنشین که در همه قاره ها زندگی می کنند و به نامهای مختلفی نیز خوانده می‌شوند. - گویشهای کولیها - آداب و رسوم واژه شناسی ریشه های تاریخی و تبارشناسی مناسبت با واژه های لولی، نوری، زط، چنگانه و... پراکندگی جغرافیایی و جمعیت شناختی نظام خانواده معیش

کومس

نوعی نوشیدنی از شیر مادیان

کوملجنه --> گومولْجِنه

کومور، جزایر

جزایری در اقیانوس هند شمالی - مقاله معماری ندارد-

کوناکری

پایتخت گینه

کونته، لانسانا

رئیس جمهور مسلمان گینه (قرن14و15)

کَوَندِه

ناحیه ای در بنین دارای سکنه مسلمان

کونکَن

منطقه‌ای ساحلی در غرب دکن که تقریباً بین تالنر و بمبئی در شمال و گوآ در جنوب واقع شده است.

کون و فساد

اصطلاحی در فلسفه و الاهیات

کونی و قدر --> سابق و تالی

کوهات

ناحیه ای در شمال هند و پاکستان

کوهِ بابا

از معروفترین کوههای افغانستان

کوهبنان

شهرستانی در استان کرمان

کوهپایه --> اصفهان

کوه خواجه --> زابل (1)