جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کوفه

شهری در عراق - مسجد و کاخ - مسجد کوفه(آداب، اعمال و فضایل)

کوفی، ابوالقاسم

فقیه، متکلم و از غلاة(قرن4)

کوفی، خط

نوعی خط که در آن زوایای حروف و سرکشها با زاویه قائمه نوشته شده باشد.

کوکبان

چندین آبادی در شبه جزیره عربستان

کوکبانی، عبدالقادر بن احمد

محدث و از علمای زیدیه یمن (قرن12)

کوکچه --> بدخشان

کوکرها

طایقه ای قدرتمند ساکن جنوب غربی پنجاب

کوکلان --> گوکلان

کوکلتاش، خان جهان میرزا عزیز

از امرای اکبر پادشاه

کوکنار --> خشخاش؛تریاک

کوکَوا/ کوکه

مرکز برنو در غرب سودان

کولاب

استان و شهری در تاجیکستان

کولسون، نوئل جیمز

خاورشناس انگلیسی و محقق در زمینه‌ فقه و حقوق اسلامی (قرن14)

کولَم

نامی که جغرافیدانان مسلمان به بندر کویلن در جنوب هند داده اند.

کولومب

شهری در الجزایر