جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کودتای سوم اسفند

کودتای بریگاد قزاق به رهبری رضاخان میرپنج که به تأسیس سلسله پهلوی منجر شد (قرن13)

کودکیه --> برکوکیه

کورا --> کُر (2)

کوراجهان آباد

شهری قدیمی در شمال هند

کورانی، ابراهیم بن حسن

عالم و عارف نقشبندی (قرن11و12)

کورانی، محمد بن ابراهیم

محدث و عالم (قرن 12)

کوراوغلو

از حماسه های اقوام ترک

کوربن، هانری

خاورشناس و محقق در تصوّف و فلسفه اسلامی (قرن20)

کورتای

خاورشناس فرانسوی و مترجم آثار ادبی و عرفانی

کوردووا --> قُرطبه

کورکیه --> برکوکیه

کورن، خانات --> لزگیها

کورنت --> قردُس

کوروتورک، فخری

رئیس جمهور ترکیه و از چهره های نظامی (قرن14)

کوره

در اصطلاح جغرافیدانان اسلامی ناحیه ای مشتمل بر چندین قریه، بخش اداری در یک ایالت و همچنین استان