جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کوثر، سوره

صد و هشتمین سوره قرآن

کوچرلی، فریدون بیگ

ادیب نام‌آور آذری و پدر تاریخ ادبیات آذربایجان (قرن13)

کوچصفهان

شهری در شهرستان رشت در استان گیلان

کوچک خان جنگلی

رهبر نهضت جنگل در اوایل دوره رضاشاه (قرن13)

کوچلک خان --> نایمان

کوچ نشینی

نوعی زندگی مبتنی بر دامداری و نقل مکان منظم سالیانه یا فصلی برای ارتزاق

کوچوک سعیدپاشا

صدراعظم و از بزرگترین دولتمرادن عثمانی (قرن13)

کوچوک علی اوغوللری --> دره بیگ / دره بیگی

کوچوک قینارجه

روستائی در بلغارستان، محل انعقاد یکی از پیمانهای مهم بین روس و عثمانی

کوچوک مصطفی چلبی

شاهزاده عثمانی، فرزند محمد اول (قرن9)

کوچوم خان

خان تاتار در سیبری (قرن10)

کوچین

شهری در ایالت کرالا در جنوب هند

کودارات، سلطان

رهبر مبارزان مسلمان فیلیپین علیه استعمار اسپانیا (قرن11)

کودتا

اِعمال ناگهانی قدرت برای براندازی دولت

کودتای 28 مرداد

کودتای آمریکایی سال 1332 علیه دکتر مصدق