جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوجراده، آل

خاندان علمی و سیاسی در عراق و حلب (قرن1-7ق) شامل فقها، محدثین و حافظان قرآن

ابوجعفر بن شیرزاد

دبیر، وزیر و امیرالامرای بغداد (قرن4)

ابوجعفر ثانی --> صدوق، محمد بن علی

ابوجعفر خازن

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن4)

ابوجعفر رؤاسی --> رؤاسی، محمد بن ابی ساره

ابوجعفر طوسی --> طوسی، محمد بن حسن

ابوجعفر کلینی --> کلینی، محمد بن یعقوب

ابوجعفر یزید بن قعقاع

تابعی، از ائمه قرائات عشرة (قرن 2)

ابوجهاد --> الوزیر، خلیل

ابوجهل

عمرو بن هشام، از بزرگترین دشمنان و مخالفان حضرت محمد (ص)(قرن1)

ابوجَهْم

از معمرین قریش (قرن1)

ابوحاتم رازی، احمد بن حمدان

داعی اسماعیلی ایرانی (قرن4)

ابوحاتم رازی، محمد بن ادریس

محدث و رجال شناس نامی ری (قرن3)

ابوحاتم سجستانی

فقه اللغه شناس و ادیب مصری (قرن3)

ابوحاتم ملزوزی، یعقوب بن لبید --> ملزوزی، ابوحاتم یعقوب بن لبید