جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کُمون

نظریه متکلمان معتزله درباره نحوه پیدایش پدیدارها

کمونه، آل

خاندان بزرگی از نقبا و سادات عراق(قرن13)

کمونیسم

مکتبی فکری که غایت آن مالکیت اشتراکی همه دارائیهادر سطح اجتماع است؛ و بررسی تعامل اسلام با آن

کمه --> سمیرم

کُمَیت

نام دو شاعر مخضرم - کمیت الاکبر - کمیت الاوسط

کمیت بن زید اسدی

شاعر کوفی، صاحب "هاشمیات"(قرن1و2)

کمیته انقلاب اسلامی --> نیروی انتظامی

کمیته ستّار

نام چند کمیته سرّی و مبارزاتی عهد مشروطه که به نام ستارخان نامگذاری شده بود.

کمیته مجازات

گروهی سری که در سالهای 1334 و 1335 با هدف سرکوبی خائنان به کشور در تهران تشکیل شد.

کمیجان

شهری در استان مرکزی

کمیجیان

از اقوام ساکن ماوراءالنهر که با ظهور سلجوقیان در دیگر اقوام منطقه مستحیل شدند.

کمیل، دعا

از دعاهای رایج در بین شیعیان

کمیل بن زیاد

از اصحاب امام علی(ع) که دعای کمیل به او منسوب است(قرن1)

کمینه، محمد ولی

شاعر مشهور طنزپرداز ترکمن (قرن12و13)

کنار --> سِدر