جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کلیسا

عبادتگاه مسیحیان - بررسی جنبه های معماری کلیساها

کلیشاد و سورجال --> فلاورجان

کلیله و دمنه

کتابی پندآمیز که اصل آن هندی و در ادبیات مسلمانان و مسیحیان معروف است. - ترجمه پهلوی - ترجمه سریانی قدیم - ترجمه عربی - تبدیل آن به شعر عربی - ترجمه سریانی متاخر - ترجمه ترکی - ترجمه مغولی - ترجمه عبری و اروپایی - ترجمه یونانی - ترجمه فارسی

کلیم، مسجد

از مساجد اصفهان (قرن11)

کلیما، اوتاکار

ایرانشناس برجسته چک، شاگرد یان ریپکا متخصص زبانها و ادیان ایران باستان (قرن14)

کلیم الله --> موسی (ع)

کلیم الله جهان آبادی

صوفی و از مشایخ چشتیه دهلی (قرن12)

کلیم صدیقی

متفکر مسلمان (قرن14)

کلیم کاشانی، ابوطالب

شاعر ایرانی (قرن11)

کلیم همدانی --> کلیم کاشانی، ابوطالب

کلیمی --> یهود، قوم

کُلِین --> غار و فشافویه

کلینی، محمد بن یعقوب

محدث و فقیه امامی (قرن4)

کُلیّه

مجموعه ای از ساختمانها با کاربردهای مختلف و اغلب با مرکزیت یک مسجد

کمّ

از مقولات دهگانه در فلسفه و منطق