جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کلکته

شهری در استان بنگال غربی در هند

کَلَم

گیاهی از تیره چلیپاییان

کلمات قصار

اصطلاحی در ادبیات به معنای جملات کوچک برخاسته از تجربه‌های بزرگ

کلمة الله --> کلمه (2)

کلموک --> قَلموق

کلمه (1)

اصطلاحی ادبی به معنای لفظ معنی دار

کلمه (2)

واژه ای قرآنی با معانی مختلف (مقاله عرفان این مدخل حذف شد. مقاله ادبیات، در کلمه (1) خواهد آمد)

کلنبوی، اسماعیل

حکیم، منطق دان و ریاضیدان ترک (قرن12)

کُلنگ --> دُرنا

کَلواذا

شهری قدیمی در کنار دجله در جنوب شرقی بغداد

کلوانق --> هریس

کل و جزء

از اصطلاحات فلسفه و منطق در تقسیم مفاهیم، معانی و تصورات

کلوخ اندازان

جشنی درآخرین روز ماه شعبان در بین ایرانیان

کلوذانی، محفوظ بن احمد

فقیه حنبلی بغدادی (قرن5و6)

کلور --> خلخال