جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کلام

بحث درباره حادث و قدیم بودن کلام خدا - در علم کلام - در فلسفه

کلام، علم

علمی که با دانستن آن می توان عقاید دین اسلام را از روی دلیل به دیگران ثابت کرد

کلام الله

تعبیری در مورد متون وحیانی به ویژه قرآن

کلان، مسجد

مسجدی در بخارا (قرن5)

کلانتان

ایالتی در شمال شرقی مالزی

کلانتر

از مناصب دیوانی و نظامی که در قرنهای هشتم و نهم به معنای "رئیس" بکار می رفت.

کلانتر، سید محمد

عالم امامی (قرن15)

کلانتر تهرانی --> تهرانی، ابوالقاسم؛تهرانی، ابوالفضل

کلانتر ضرابی، عبدالرحیم --> مرآة القاسان

کلاویخو --> گونسالس دِ کلاویخو، روی

کلاه

نوعی پوشش برای سر

کِلاه/کله

جزیره ای در آسیای جنوب شرقی که نقش مهمی در روابط بازرگانی عربستان با هندوچین داشت.

کلاه خود

نوعی پوشش جنگی

کلاه فرنگی

اتاقکی مسق�� با گنبدی شبه مخروط که در وسط کاخها، باغها یا میدانها می سازند.

کلب، بنو --> کلب بن وبره