جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوبکر نیشابوری، محمد بن ابراهیم

فقیه شافعی ایرانی (قرن3و4)

ابوبکر واسطی --> واسطی، ابوبکر محمد بن موسی

ابوبکر ورّاق

از مشایخ صوفیه اهل ترمذ (قرن3)

ابوبکره

لقب نفیع بن مسروح، صحابه پیامبر اسلام

ابوبلال --> مرداس بن اُدیّه

ابوّت --> حق والدین

ابوتاشفین --> عبدالوادیان

ابوتراب --> علی بن ابی طالب، امام

ابوتراب اصفهانی

خوشنویس ایرانی (قرن9و10)

ابوتراب نخشبی

از عرفای خراسان (قرن3)

ابوتراب ولی

مورخ و دولتمرد دربار اکبرشاه و مولف تاریخ گجرات (قرن10)

ابوتغلب حمدانی

دومین امیر حمدانی و امیر موصل (قرن4)

ابوتَمّام، حبیب بن اوس

شاعر عرب (قرن2و3)

ابوثور ابراهیم بن خالد

فقیه بغدادی (قرن3)

ابو جحیفه، وهب بن عبدالله

از اصحاب پیامبر (ص)