جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کفر

مفهومی قرآنی با احکام فقهی به معنی عدم تصدیق رسول در یکی از مواردی که به طور قطعی از جانب رسول خدا ابلاغ شده است.

کفران نعمت

تعبیری در قرآن و اخلاق به معنای ناسپاسی در برابر نعمت های الهی

کَفَرطابی، سلامة بن غیاض

ادیب و مؤلف شامی (قرن6)

کَفَرطابی، علی بن ابراهیم

چشم پزشک سوری، صاحب "تشریح العین" (قرن5)

کفرناحوم

شهری در فلسطین

کُفره

چند واحه در لیبی

کفری کرمانشاهی، محمد

پزشک و جراح دوره ناصرالدین شاه (قرن13)

کفش

نامی کلی برای تمامی ای افزارها - چارق دوزی

کفعمی، ابراهیم بن علی

محدث شیعی و ادیب (قرن9)

کفل، منار و مقبره

منار و مقبره ای مربوط به حزقیال نبی در روستای کفل عراق بجای مانده از دوره ایلخانی

کفو --> کفائت

کفوی، حسین افندی

قاضی، مدرس و ادیب عثمانی (قرن10و11)

کفیل --> کفالت

کلاباذی، ابوبکر محمد

محدّث و صوفی، صاحب "التعرف لمذهب اهل التصوف"(قرن4)

کلاب بن ربیعه

از طوایف عرب که مقارن با ظهور اسلام در شام سکونت کردند.