جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کشمیری، عبدالکریم --> عبدالکریم کشمیری

کشمیری، محمد حسین

خطاط هندی عصر تیموری (قرن11)

کشور

اصطلاح جغرافیایی و از تقسیمات جغرافیایی

کشه ای، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

کشّی، ابوعمرو محمد بن عمر

محدث امامی (قرن4)

کشیش داغی --> الوداغ

کشیکچی

قراول و پاسدار مخصوص شاه در عهد صفویه و قاجاریه

کظم غیظ --> عفو؛حِلْم

کعب --> حساب، علم

کعب الاحبار، ابواسحاق

از اکابر علمای یهود که به اسلام گروید و از مشاهیر تابعین (قرن1)

کعب بن اشرف

از بزرگان یهود، شاعر، جنگجو، و از مخالفان پیامبر (ص) در مدینه (قرن1)

کعب بن جُعَیل

شاعر عرب (قرن1)

کعب بن زهیر

شاعر معاصر پیامبر(ص) و سراینده قصیده "بُرده"(قرن1)

کعب بن سور

تابعی و قاضی بصره (قرن1)

کعب بن عُجرة

صحابه ای که آیه فدیه درباره او نازل شد (قرن1)