جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کَروَن

بخشی در شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان

کرویا --> آقچه حصار

کُره

جسم هندسی کاملا گردو نیز ابزاری نجومی

کَرَهرود --> اراک

کُریبیه/ کَریبیه --> کربیه

کریستنسن، آرتور امانوئل

ایرانشناس نامدار دانمارکی (قرن13و14)

کریستی، چارلز

افسر انگلیسی تحت فرماندهی سرجان ملکم که همراه با هنری پاتینجر از بمبئی به بلوچستان سفر اکتشافی انجام دادند (قرن12)

الکریم

از اسماءالحسنی

کریم پور شیرازی، امیر مختار

روزنامه نگار، مدیر هفته نامه شورش (قرن14)

کریم خان زند

مؤسس سلسله زندیه (قرن12)

کریمخانی، مجموعه

مجموعه ای تاریخی در شیراز متعلق به دوره زندیه(قرن 12)

کریمسکی، آگفانگل افیمویچ

خاورشناس و زبان شناس اوکراینی (قرن13و14)

کریم شیره ای

دلقک عهد ناصری

کریم گنج

شهری در ایالت آسام در هند

کریمه

شبه جزیره ای در دریای سیاه