جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کَرمَلی، آنستاس ماری

مورخ و روزنامه نگار، ادیب و نویسنده مسیحی (قرن13و14)

کَرْمِلی ها

فرقه ای از راهبان مسیحی - ورود هیئت کرملیها به ایران در قرن هفدهم میلادی

کرمی، شیخ علی

فقیه و مفسر اهوازی (قرن 14)

کرمیک، جان

از اولین جراحان انگلیسی در ایران و پزشک عباس میرزا نایب السلطنه (قرن13) - ویلیام کرمیک

کَرنا

یکی از کهن ترین سازهای بادی ایران

کرناتک

ایالتی در جنوب هند

کرنال

شهری در استان پنجاب و منطقه‌ای در استان هریانه در هند - جنگ نادر با هندیها

کِرِند

بخش و شهری در شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه

کِرِند / کرندی

طایفه بزرگ کرد

کَرْنَک

شهری در کنار رود نیل در مصر، دارای آثار فراوانی از دوران فراعنه

کرواسی، مسلمانان

بررسی وضعیت کمُی و کیفی مسلمانان کرواسی

کروبیان --> ملائک

کروسینسکی، یوداش تادئوش

کشیش ژزوئیت در عهد شاه سلطان حسین و نویسنده یادداشتهایی با عنوان انقلاب ایران (قرن12)

کروماندل --> معبر

کرومر، لرد

کمیسر عالی انگلیس در مصر که مأمور سرکوب جنبش های آزادیخواهانه مصر بود (قرن13)