جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کرمان

استان، شهرستان و شهری در ایران - کرمان، مسجد جامع

کُرمانج

یکی از سه گروه بزرگ کردها

کُرِمانجی، گویش --> کردی، زبان و ادبیات

کرمانشاه (1)

استان و شهری در غرب ایران

کرمانشاهی، آقا احمد --> بهبهانی، آقا احمد

کرمانشاهی، محمد علی --> بهبهانی، آقا محمد علی

کرمانشاهی، میرزا حسن

حکیم و از شاگردان برجسته میرزا ابوالحسن جلوه (قرن14)

کرمانی، ابوالحکم عمرو بن عبدالرحمان

ریاضیدان و جراح مسلمان اهل قرطبه، شاگرد مجریطی (قرن5)

کرمانی، اوحدالدین --> اوحدالدین کرمانی

کرمانی، تاج القراء --> تاج القرّاءِ کرمانی

کرمانی، حمیدالدین

داعی فاطمیان در دوره حاکم بامرالله و مؤلف چندین اثر درباره امامت و فلسفه اسماعیلیه (قرن4)

کرمانی، عبدالرحمان بن محمد

فقیه حنفی (قرن5و6)

کرمانی، محمد بن مبارک --> سیرالاولیاء

کرمانی، محمد کریم خان

از بزرگان شیخیهء معروف به کریمخانی (قرن13)

کرمبه، جزایر --> موزامبیک، مسلمانان